Ponad 8 tysięcy złotych dostanie pracodawca, który wyszkoli pracownika młodocianego w zawodzie. Kwota zostanie wypłacona jeśli uczeń zda egzamin zawodowy. 

Od 2006 roku pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Pracodawca, który nauczał zawodu w ramach przyuczenia do zawodu może także może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Na przykład jeśli nauka zawodu trwała 2 lata (np. w zawodzie sprzedawcy) przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości ok 4850 zł, natomiast jeśli nauka trwała 36 miesięcy (np. w zawodzie fryzjer) może otrzymać dofinansowanie w kwocie aż ok 8000 zł.

Jak dostać dofinansowanie?

Otrzymanie pieniędzy wiąże się z odpowiednimi kwalifikacjami tj:

- kwalifikacje pedagogiczne (dla instruktorów praktycznej nauki zawodu)

Oferujemy Internetowy kurs pedagogiczny uprawniający do zatrudniania pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu i również do pobierania dofinansowania z tego tytułu. (LINK)

- tytuł mistrzowski w zawodzie w którym kształci pracodawca

Od kogo dostanę dofinansowanie za kształcenie pracowników młodocianych?

Koszty kształcenia pracowników młodocianych są finansowane ze środków Funduszu Pracy

Miejsce załatwiania sprawy

Aby dostać pieniądze należy zgłosić się do urzędu gminy, który odpowiada zameldowaniu ucznia.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Tryb naukiWysokość dofinansowania
  
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)do 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )254 zł


Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Aby móc zatrudniać praktykantów na praktyczną naukę zawodu należy przejść Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu. Oferujemy Internetowy Kurs umożliwiający zatrudnianie praktykantów za jedyne 599 zł. Dowiedz się więcej