REGULAMIN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy Regulamin kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie praw i obowiązków stron Umowy zawieranej na odległość, której przedmiotem jest przeprowadzenie kursu pedagogicznego dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu za pośrednictwem sieci Internet przez platformę internetową.

1. Podmiotem oferującym i świadczącym usługę w postaci kursu określonego w Umowie o szkolenie oraz w Regulaminie jest firma

Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka
www.ckprymus.edu.pl
ul. Polna 34, 99-200 Poddębice
zwana w Umowie oraz Regulaminie „Centrum Kształcenia Prymus”

2. Podstawą świadczenia usług w postaci kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (zwanego dalej „Kursem”) jest zawarcie pomiędzy Słuchaczem a Centrum Kształcenia Prymus Umowy o szkolenie oraz zaakceptowanie przez Słuchacza Regulaminu.

3. Słuchacz w rozumieniu niniejszej Umowy to Płatnik.

4. Słuchacz zobowiązuje się do czynnego udziału w zajęciach stanowiących części składowe Kursu poprzez platformę e-learningową oraz wykorzystania ich w celach dotyczących kursu.

5. Słuchacz akceptuje fakt, iż do przeprowadzenia Kursu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego o minimalnej konfiguracji sprzętowej, właściwego systemu operacyjnego i łącza internetowego o przepustowości opisanych poniżej:
a. Komputer klasy PC z procesorem Pentium II o częstotliwości minimalnej 266 Mhz (zalecany procesor Pentium III 1 Ghz lub lepszy),
b. Napęd CD-ROM x 48 lub szybszy,
c. Dla działania aplikacji pamięć RAM 256 MB (zalecane 512 MB lub więcej),
d. W zakresie dysku twardego minimum 20 MB wolnej przestrzeni na dysku (zalecane 100 MB),
e. Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej,
f. Klawiatura i myszka,
g. Zainstalowana prawidłowo na komputerze karta muzyczna.
h. Łącze internetowe gwarantujące transfer dwustronny na poziomie min. 256 Kb/sek.

6. Centrum Kształcenia Prymus w ramach realizacji Kursu nie dostarcza sprzętu, systemu operacyjnego oraz łącza internetowego.

7. Do korzystania z Kursu niezbędne jest następujące oprogramowanie:
a. System operacyjny: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Mac
b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Opera, Google Chrome,
c. Obsługa Java Script 6 lub wyższego, Adobe Flash 10 lub wyższego oraz Cookies.

8. System niezbędny do odbycia Kursu nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów, może się jednak okazać, iż będzie to niezbędne w przypadku zaistnienia problemów, które uniemożliwiałyby prowadzenie zajęć. Słuchacz zostanie wówczas poinformowany przez system o konieczności zainstalowania określonych kodeków audio lub video,

9. W razie problemów Słuchacz winien zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Centrum Kształcenia Prymus mailowo (prymusck@gmail.com) lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 732 046 517

10. W ramach Kursu Słuchacz otrzymuje indywidualne konto (zwane dalej „Kontem”), za pomocą którego po zalogowaniu na stronie internetowej http://kurs.pedagogiczny.edu.pl będzie mógł korzystać z materiałów wskazanych w Umowie.

11. Po zawarciu Umowy i dokonaniu związanych z nią opłat na rzecz Centrum Kształcenia Prymus Słuchacz otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie procesu rejestracji login i hasło umożliwiające zalogowanie się na stronie http://kurs.pedagogiczny.edu.pl i tym samym uczestniczenie w zajęciach stanowiących treść Kursu.

12. Wykorzystywanie Konta przez Słuchacza winno odbywać się z poszanowaniem obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów prawa, zasadami współżycia społecznego oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Słuchacz nie może działać w sposób naruszający analogiczne prawa innych słuchaczy,
b. Słuchacz nie może podejmować działań mających na celu pozyskanie i wykorzystanie haseł innych słuchaczy,
c. Słuchacz nie może przenosić na osoby trzecie praw przysługujących mu względem Konta.

13. Centrum Kształcenia Prymus nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Wszelkie niedogodności wynikające z działań oprogramowania lub sprzętu należącego do Słuchacza, polegające na uniemożliwieniu lub utrudnieniu korzystania z Kursu, w tym spowodowane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Słuchacza (np. włamania i wirusy komputerowe),
b. Działania innych słuchaczy Kursu,
c. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Słuchacza do Konta bez względu na przyczynę, która ten fakt spowodowała. W takim przypadku Słuchacz winien niezwłocznie poinformować o zaistnieniu takiej sytuacji Prymus celem wdrożenia procedury zablokowania konta,
d. Niezgodny z celem Kursu sposób wykorzystania Konta przez Słuchacza,
e. Wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego udostępnienia przez Słuchacza Konta osobom trzecim.

14. Centrum Kształcenia Prymus zobowiązuje się zrealizować Kurs będący przedmiotem Umowy i Regulaminu z należytą starannością.

15. Centrum Kształcenia Prymus zobowiązuje się prowadzić zajęcia grupowe stanowiące część składową Kursu w grupach o zakresie ilościowym określonym w Umowie i zależnym od typu Kursu.

16. Centrum Kształcenia Prymus nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Centrum Kształcenia Prymus wywołanych przez działania osób trzecich lub siłę wyższą.

17. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Słuchacz będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania Umowy przesyłając listem poleconym podpisane własnoręcznie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres:
Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka
ul. Polna 34
99-200 Poddębice

18. Słuchacz ma prawo do składania pisemnych reklamacji na adres Działu Obsługi Klienta Centrum Kształcenia Prymus wskazany powyżej. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu pisma.

19. Programy komputerowe oraz materiały edukacyjne zawarte na stronie http://kurs.pedagogiczny.edu.pl stanowią własność Centrum Kształcenia Prymus. Słuchacz zobowiązuje się respektować autorskie i majątkowe prawa przysługujące Centrum Kształcenia Prymus z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania Kursu programów i materiałów edukacyjnych, a zwłaszcza do nienaruszalności ich treści oraz formy. Słuchacz zobowiązuje się nie kopiować chronionych prawem autorskim materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody Centrum Kształcenia Prymus. Słuchacz. Jakiekolwiek naruszenie powyższych postanowień będzie skutkować pozwem sądowym.

20. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy oraz Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Centrum Kształcenia Prymus.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej.

Polityka prywatności

Ochrona danych

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności handlowej i zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany) informuje, że administratorem danych jest:
Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka.

Zasady ogólne

Korzystając, z platformy e-learningowej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Dane osobowe

Chronimy Twoją prywatność! Podane nam dane osobowe takie jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mailowy traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy nami. Nie odsprzedamy Twoich danych innym firmom.

Pliki cookies

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety pliku cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

  • „niezbędne”– czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
  • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
  • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
  • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone